BİZ KİMİZ?

İleri düzey satış stratejileri, memnuniyet ve anket hizmetleri, denetim aramaları, hizmet odaklı özel çalışmaları ile sektörde adından söz ettiren Pozitif Kurumsal A.Ş, alt yapısına sürekli olarak entegre ettiği yenilikçi teknolojiler ile de fark yaratan bir kurumdur. 17 yıllık akademik tecrübesiyle, çözüm ortaklarına net pozitif fayda sağlama hedefi ile 2014 yılında kurulmuş olan Pozitif Kurumsal A.Ş, sektörde oluşturduğu "üstün hizmet anlayışı ile pozitif çözümler sağlayan firma" algısının haklı gururunu yaşamaktadır.

VİZYON

video_bg

Türkiye'nin Müşteri Hizmetleri ve Tele Satış operasyonları alanında pozitif çözümler sunan en yetkin markası olmak hedefiyle; yüksek kalitede hizmet ve mutlak müşteri memnuniyetini sürdürülebilir kılmayı amaçlarız.

Kurum olarak edindiğimiz pozitif deneyimlerimiz, akademik birikimimiz ile kurumsal ve bireysel anlamda sektörü geliştirmeyi ve farklı alanlara da hizmet sağlayarak büyümeyi amaçlarız.

 

 

MİSYON

video_bg

Pozitif yaklaşım, pozitif iletişim ve pozitif çözümlerimiz ile iş ortaklarımızın kazançlarını maksimum seviyeye taşıyarak hizmet vermek.

İş ortaklarımızın müşterilerini, kendi müşterimiz olarak benimseyerek hizmet kalitesine ve verimliliklerine ölçülebilir değer sağlamak.

Çalışma arkadaşlarımıza, kişisel gelişim ve kariyerlerine katkı sağlayabilecekleri keyifli çalışma ortamı sağlamak.

 

 

GİZLİLİK POLİTİKAMIZ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA VE İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) gereğince kişisel veriler, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak işlenmekte, verilerin doğruluğu sağlanmakta ve gerektiğinde güncellenmektedir. Verilerin belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesine, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmasına, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesine dikkat edilmektedir

 

POZİTİF İNTERAKTİF DANIŞMANLIK VE İLETİŞİM HİZMETLERİ PAZARLAMA TİC. A.Ş tüm bu kapsamda ilgili kanun ve mevzuat gereğince işlenen kişisel verileri korumak için gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almaktadır. Şirketimizde kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine önem verilmekte ve özel hayatın gizliliği başta olmak üzere, Anayasa ile güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması ilkeleri azami hassasiyetle gözetilmektedir.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince iletmiş olduğunuz her türlü kişisel verilerinizi ve yine her türlü özel nitelikli içeren her türlü bilgi ve belge POZİTİF İNTERAKTİF DANIŞMANLIK VE İLETİŞİM HİZMETLERİ PAZARLAMA TİC. A.Ş tarafından veri sorumlusu sıfatıyla ilgili kanundaki düzenlemelere uygun olarak işlenebilmekte, kaydedilebilmekte, depolanabilmekte, hizmetleri devam ettirebilmek amacıyla güncellenip muhafaza edilebilmekte, üçüncü kişilere aktarılabilmekte, paylaşılabilmektedir. Bu metnin amacı, kişisel verilerinizin azami güvenliğinin sağlanması hususunda, KVK Kanunu ve bu Kanun kapsamındaki haklarınıza ilişkin olarak sizleri bilgilendirmektir.

AYDINLATMA METNİ DAHİLİNDE VERİ SORUMLUSU

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, “POZİTİF İNTERAKTİF DANIŞMANLIK VE İLETİŞİM HİZMETLERİ PAZARLAMA TİC. A.Ş.” (Mersis No: 1249149000000011), iş ortaklarına, hissedarlarına, müşterilerine, iletişimde bulunduğu gerçek ya da tüzel kişilere aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLER İŞLENMESİ AMACI

Kişisel verileriniz aşağıdaki durum ve koşullarda veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir;

 • Ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğu tüzel/gerçek kişilere alternatifler sunabilmek,
 • Ürün ve hizmet geliştirmek, yeni teknoloji ve uygulamaların değerlendirmeleri ile Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Çalışanlarımızın verileri, performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak, eğitim ve kariyer planlarının belirlenmesi veya iş güvenliğinin sağlanması,
 • Gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar için,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, KVKK’nda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş gereklilik ve zorunluluklar kapsamında,
 • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlar ve KVKK’nun belirlediği koşullar içerisinde;
 • Ticari faaliyetlerin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla, şirketimiz iş ortaklıklarına, bayilerine ya da iştiraklerimize, dış kaynaklı ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize,
 • İlgili mevzuat hükümlerine göre ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili sözleşmeler kapsamında denetim firmalarına,
 • Şirketimizin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması amacıyla sınırlı olarak hissedarlarımıza,
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilinde talepleri kapsamında sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • KVKK’nda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş kurum ve kuruluşlarına açık rızanız ya da kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.
KİŞİSEL VERİLERİN TOLANMASI YÖNTEMİ VE MUHAFAZA EDİLMESİ SÜRESİ

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitemiz, sosyal medya mecralarımız, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz ve/veya faaliyetlerimizin tamamlayıcısı niteliğinde hizmet aldığımız taraflar, anlaşmalı kuruluşlar, her türlü ilgi bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, sosyal medya uygulamaları, çağrı merkezleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar ve benzeri diğer kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.

Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin, iş ve sosyal hayatı düzenleyen yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir.

Kişisel veriler ancak ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit edilmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanılmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOLANMASI’NDA HUKUKİ SEBEP

Kişisel Verilerin İşlenmesi yurt içi ve uluslararası mevzuata uyum, kamu kuruluşlarınca veya diğer otoritelerce istenen bilgi aktarımı, saklama, raporlama yükümlülüklerine uyulması, tarafınıza daha iyi ve daha güvenilir hizmet verilebilmesi ve kesintisiz sürdürülebilmesi için 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirlenen şartlar ve amaçlar dahilinde işlenmektedir.

6698 SAYILI KVK KANUN VE BU AYDINLATMA METNİ DAHİLİNDE KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK BULUNAN KİŞİLERİN KANUN KAPSAMINDA BULUNAN HAKLARI

Kişisel veri sahibi, veri sorumlusu POZİTİF İNTERAKTİF DANIŞMANLIK VE İLETİŞİM HİZMETLERİ PAZARLAMA TİC.A.Ş’ den , aşağıda sayılan hususları talep etme hakkına sahiptir.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
KANUN KAPSAMINDA ÖZEL HÜKÜMLER

Söz konusu kanun, veri kaydının genel olarak rıza ile olacağını belirtmişse de kişiselverilerin, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebileceği durumları da belirtmiştir. Bu durumlar;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
BAŞVURU YÖNTEMİ

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi “Kuştepe Mah. Biracılar Sk. No:11/1 Şişli/İstanbul” adresine ıslak imzalı olarak veya “info@pozitifkurumsal.com” kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şuan için ücretsizdir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

TEKNOLOJİK ALT YAPIMIZ

video_bg

Entegre Sistem
Pozitif Kurumsal’da bütünleşik hizmet anlayışı ile tüm sistemlerin entegre olması sağlanmıştır. Santral teknolojileri diğer santral ürünleriyle tam entegre çalışmaktadır. Santral sistemimiz; predictive dialing, ses kaydı, raporlama, monitoring özelliklerini kapsamaktadır. Olası felaket durumları için kurumumuzun tüm aktif network cihazları ve data center bileşenleri yedekli yapıda çalışmaktadır.

Güvenlik
Veri güvenliğinin öneminin farkında olan bir kurum olarak bu alandaki yatırımlarımızı sürekli kılmaktayız. Kullanmakta olduğumuz firewall sistemleri, Fortinet Çözümleri ile değişen, geniş kapsamlı tehdit ağlarından koruyarak güvenlik sağlamaktadır. Kurumsal müşterilerimizin bilgilerinin bütünlüğü, gizliliği ve güvenliği bizim için çok önemlidir. Bu nedenle Pozitif Kurumsal'da Gizlilik Politikamızı sıkı bir şekilde uyguluyoruz. Bilgilerinizi güvenlik duvarı, şifreleme ve güvenlik kontrollerinin arkasındaki güvenli bir sunucu kullanarak koruyoruz. Verilerinizin her zaman korunmasını sağlamak için güvenlik protokollerini düzenli denetimlerden ve testlerden geçiriyoruz.

Her zaman en iyisi
Teknolojik altyapımızı, gelişen teknoloji ile sürekli güçlendirmekteyiz. Kurumumuz içerisinde en yeni nesil sunucu sistemleri kullanılmaktadır. Lokasyonumuzda 7/24 kamera, özel kartlı geçiş sistemi bulunmaktadır. Merkezimiz, hizmet kesintisi yaşanmaması için yedekli alt yapıya sahiptir. Yüksek band genişliğine sahip Radyoling internet hizmeti ile 7/24 kesintisiz hizmet sağlanmaktadır.
Sektörün en güçlü Tele-Satış ve çağrı merkezi yazılımı olan müşteri yazılım sistemi kullanılmakta olup iş ortaklarının isteklerine esnek bir yapıda çözüm sunulmaktadır. Santral sistemimizle entegre çalışmakta olup bu sayede personel görev atama, cevapsız çağrıların otomatik sisteme aktarılması gibi özelliklerimiz de mevcuttur.

SERTİFİKALARIMIZ

ISO 10002:2018 -> Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

Kurumsal Müşteri şikayetlerinin memnuniyet seviyesini maksimum seviyeye çıkartır. Sürekli olarak denetlenir ve performans takibi yapılarak iyileştirme çalışmaları yapılır.

ISO 15838:2009 -> Çağrı Merkezi Kalite Belgesi

Pozitif Kurumsal; müşterilerine verdiği hizmetler için çağrı,
şikayet ve memnuniyetle ilgili kapsamlı bir metedoloji uygular.
Performans göstergeleri düzenli olarak takip edilerek süreçlerde sürekli geliştirme sağlar ve bu sayede müşteri beklentilerini en üst seviyede karşılar.

OHSAS 18001 -> İş Sağlığı ve Güvenliği

Pozitif Kurumsal, çalışma arkadaşlarının motivasyonunu sürekli sağlayarak en verimli çalışma ortamını hazırlar. İş güvenliği ile maksimum faydayı sağlar.

ISO 9001:2015 -> Kalite Yönetim Sistemi

Pozitif Kurumsal; müşteri odaklılık, sürekli iyileştirme, süreç
geliştirme sağlar. Çalışanların motivasyonunu ve iş ortaklarına karşılıklı fayda sağlar.

ISO14001:2015 -> Çevre Yönetim Sistemi Nedir

Pozitif Kurumsal, çevre dostudur. Geri dönüşüme önem verir.
Enerji ve malzeme tüketimi ile sistematik bir çerçeve sunarak,
maliyet faydası yaratır.

İSO 27001:2013 -> Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Olası bilgi güvenliği ile ilgili olarak meydana gelebilecek güvenlik ihlallerin önlemek veya en aza indirmek, iş kayıplarının önüne geçmek Pozitif Kurumsal'ın bilgi güvenliği ilkesi açısından en önemli hedefidir.